In deze notitie legt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de normeringssystematiek voor de centrale examens vo uit. Deze systematiek leidt er toe dat er na de afname voor ieder centraal examen een zogeheten normeringsterm of N-term wordt vastgesteld om verschillen in moeilijkheidsgraad tussen opeenvolgende centrale examens te compenseren.


Uitgave: CvTE | 2016