Jaarlijks wordt in de Staatscourant de lijst gepubliceerd van toegestane screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro). De toegestane instrumenten voor schooljaar 2018-2019 zijn te raadplegen via onderstaande link.