In deze jaarlijkse rapportage doet het CvTE verslag van de resultaten op de toetsen die vallen onder de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen: 

  • Centrale Eindtoets primair onderwijs (po)
  • rekentoets voortgezet onderwijs (vo)
  • centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
 

Uitgave: CvTE | november 2017